Loji

A

Akaroloji= mytelar, keneler ve buna banzer hayvanları inceleyen bilim dalı.

Akridiloji= çekirgeleri ve ağustosböceklerini inceleyen bilim dalı.

Aktinobiyoloji= radyasyonun yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.

Aktinoloji= ışığın kimyasallar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.

Aerobiyoloji= havaya karışmış organik parçaları (bakteri, mantar sporları, çok küçük böcekler, polenleri) araştıran biyoloji dalı.

Aeroloji= atmosferi ve havayı inceleyen bilim dalı. (Ayrıca bakınız Meteoroloji)

Aeropalinoloji= atmosferdeki polen tanelerini ve sporları inceleyen bilim dalı..

Agnoioloji= doğadaki bilinmeyen, açıklanamayan şeyleri inceleyen bilim dalı.

Agrobiyoloji=(Tarım biyolojisi) bitkilerin beslenme ve toprak gereksinimlerini inceleyen bilim dalı.

Agroloji= (Toprak bilimi) toprakları ve özelliklerini inceleyen bilim dalı.

Agrostoloji= otsu bitkileri inceleyen bilim dalı.

Algoloji= algleri inceleyen biyoloji dalı.

Alerjiloji= alerjenleri araştıran tıp dalı.

Androloji= erkek vücudu ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı.

Anesaaaioloji= anesaaaik maddeleri inceleyen tıp dalı.

Angeloloji= melekleri inceleyen bilim dalı..

Anjiyoloji= kan ve lenf dolaşım sisteminin anatomisini inceleyen bilim dalı.

Antropoloji= insanları inceleyen bilim dalı.

Apioloji=arıları inceleyen bilim dalı.

Araknoloji= örümcekler ve benzeri canlıları inceleyen bilim dalı.

Arkeoloji= geçmiş kültürlerin kullandığı materyalleri inceleyen tarih dalı.

Arkaeozooloji= geçmişte yaşamış insan ve hayvanların etkileşimlerini inceleyen tarih dalı.

Areoloji=Mars üzerine araştırmalar yapan bilim dalı.

Asuroloji= Asur medeniyetini araştıran bilim dalı.

Astakoloji= istakoz ve benzeri canlıları inceleyen biyoloji dalı.

Asteroseismoloji= yıldızların ses dalgaları ile ilişkisini araştıran bilim dalı. (Ayrıca bakınız Helioseismoloji)

Astrobiyoloji= hayatın kaynağını araştıran bilim dalı.

Astrojeoloji= gezegenlerin, asteroidlerin jeolojisini araştıran bilim dalı.

Astroloji= yıldızların insan üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı.

Atmoloji= doğa olaylarını araştıran bilim dalı.

Atomoloji= atomları araştıran bilim dalı.

Autekoloji= türleri tek başına araştıran ekoloji dalı.

Aksioloji= (Değer felsefesi) doğadaki değerleri inceleyen bilim dalı.

B

Bakteriyoloji= bakterileri inceleyen bilim dalı.

Balneoloji= kaplıca ve şifalı banyoların çeşitli hastalıklar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı.

Biyoklimatoloji= iklimin yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.

Biyojeomorfoloji (ya da Ekojeomorfoloji)= organizma ile jeomorfoloji arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı.

Biyoseoloji= çeşitli organizmaların kendi aralarındaki ve doğal ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.

Biyoloji= hayatı inceleyen bilim dalı.

Biyometeoroloji= atmosferik koşulların canlı organizmalar üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı.

Boksoloji= şematik planlarla, örneğin şirketlerin organizasyon grafikleri ile ilgilenen bilim dalı.

Briyoloji= (Bryophyta bölümü) karayosunlarını inceleyen biyoloji dalı.

D

Deltiyoloji= posta kartlarının resimlerini araştıran, daha çok biriktiren dal.

Demonoloji=cinleri araştıran dal.

Dendrokronoloji= yaşlı ağaçları ve yaş halkalarını inceleyen bilim dalı.

Dendroloji=ağaçları inceleyen bilim dalı.

Deontoloji= etik kurallarıyla, görevleri araştıran bilim dalı.

Dermatoloji= ciltteki problemlerle ilgilenen tıp dalı.

Dermatopatoloji= Patolojinin dermatolojideki dalı.

Desmoloji= ligamentleri inceleyen bilim dalı.

Diyalektoloji= lehçeleri araştıran dal.

Dipteroloji= sinekleri inceleyen bilim dalı.

Dosoloji= ilaçların dozlarını ayarlayan, inceleyen bilim dalı. (Ayrıca bakınız Posoloji)

Doksoloji= Övgü, İlahi vb. ni inceleyen dal. (-loji’ye uygun değildir. En alta bakınız.)

E

Ekogeomorfoloji, ya da Biyojeomorfoloji= organizma ile jeomorfoloji arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı.

Ekohidroloji= canlıların su döngüsüyle olan hareketlerini inceleyen bilim dalı.

Ekoloji= yaşayan canlıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı.

Ekofizyoloji= canlıların fiziksel fonksiyonları ve çevresiyle olan akrabalıklarını inceleyen bilim dalı.

Edafoloji= toprağın hayat üzerindeki etkilerini inceleyen toprak bilimi dalı.

Egyptology= eski Mısırlıları araştıran bilim dalı.

Elektrofizyoloji= doğal elektriğin vücutla ilgisini araştıran bilim dalı.

Embriyoloji= embriyoları inceleyen bilim dalı.

Emetoloji= emetik (kusturucu) faktörleri araştıran bilim dalı.

Endokrinoloji= iç salgı bezlerini inceleyen bilim dalı.

Enigmatoloji= bulmacaları, puzzleları inceleyen dal.

Enoloji (ya da Oenoloji)= şarapları ve şarap yapımını inceleyen dal.

Entomoloji=böcekleri inceleyen biyoloji dalı.

Enzimoloji= enzimleri inceleyen biyoloji dalı.

Epidemiology= salgın hastalıkları araştıran bilim dalı.

Epistemoloji= bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır.

Escapology=the practice of escaping from restraints or other traps.

Etnoloji= ırkları inceleyen bilimi.

Etoloji= hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı.

Etyoloji= hastalıkların tıbbi nedenlerini inceleyen bilim dalı.

Etimoloji= kelimelerin kökenlerini inceleyen bilim dalı.

Euloji= cümleleri inceyen dal.

Evrim biyolojisi= evrimi inceleyen biyoloji dalı.

Evrim psikolojisi= (genellikle insanda) evrimin psikolojik etkilerini araştıran bilim dalı.

Eksobiyoloji= uzayın dışındaki hayatı inceleyen dal.

F

Farmakoloji= ilaç bilimi.

Fonoloji= ses ile ilgilenen bilim.

Frenoloji= balataların ve fren pedallarının yapısını inceleyen otomotiv bilimi.

Fitopataloji= bitki hastalıklarını inceler.

Fizyoloji= hücre, doku ve organların işleyişini inceler.

Fitoloji= bitkileri inceler; eş anlamlısı botanik

Felinoloji= kedileri inceleyen bilim dalı.

Fetoloji= fetüsü (özellikle uterus içindeyken) inceleyen bilim dalı .

Formikoloji= karıncaları inceleyen bilim dalı.

G

Garboloji= atık ve çöpleri inceleyen bilim dalı.

Gastroloji ya da Gastroentroloji= mide ve bağırsak hastalıklarını inceleyen bilim dalı.

Gemoloji= süs malzemeleri ve kıymetli taşları inceleyen bilim dalı.

Geneloji= aile içindeki ilişkileri, özellikle soy kütüğü çıkarmaya yönelik araştırmaları konu alan blim dalı.

Genekoloji= çevre ile ilişkili genetik farklılıkları inceleyen bilim dalı.

Gerontoloji= eski çağları araştıran bilim dalı.

Glasiyoloji= buzulları inceleyen bilim dalı.

Gramatoloji= yazı sistemlerini inceleyen bilim dalı.

Grafoloji= yazan kişinin karakterini analiz etmek amacıyla, el yazılarını inceleyen bilim dalı.

H

Hematoloji= kan dokuyu inceleyen tıp dalı.

Helioloji= Güneş’i araştıran bilim dalı.

Helmintholoji= parazitik solucanları inceleyen bilimdalı. (Ayrıca bakınız Vermeoloji)

Hepatoloji= karaciğeri inceleyen tıp dalı.

Herboloji= şifalı bitkilerin kullanımlarını araştıran bilim balı.

Herpetoloji= sürüngenler ve amfibileri inceleyen bilim dalı.

Heteroptoloji= gerçek böcekleri inceleyen bilim dalı. ???

Histoloji= canlılardaki dokuları inceleyen bilim dalı.

Histopatoloji= hasta dokuların mikroskobik yapısını inceleyen bilim dalı.

Historiyoloji= (Tarih) tarihi yazıları ve olayları inceleyen bilim dalı. ???

Hungaroloji= Macar kültürünü inceleyen dal.

Hidrojeoloji= yeraltı sularını inceleyen bilim dalı.

Hidroloji= suyu inceleyen bilim dalı.

Hipnoloji= uykuyu incelyen bilim dalı. (Ayrıca bakınız somnoloji)

İ

İhtiyoloji= balıkları inceleyen biyoloji dalı.

İhnoloji= fosil izlerini inceleyen bilim dalı.

İmmünoloji= bağışıklık sistemini inceleyen tıp dalı.

İslamoloji= İslam dinini araştıran dal.

J

Japonoloji= Japonlar üzerine araştırma yapan dal.

Jeobiyoloji=biyosfer ve biyosferin litosfer ve atmosferle olan ilişkisini inceleyen bilim dalı.

Jeokronoloji= dünyanın yaşı ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalı.

Jeoloji= yer bilimi.

Jeomorfoloji= geleneksel anlamda dünyanın ancak giderek artan sıklıkta olmak üzere yakın gezegenlerin yüzey formlarını inceleyen bilim dalı.

Jinekoloji= kadın hastalıklarını veya genel anlamda kadını inceleyen bilim dalı.

Judeoloji= Museviler üzerine araştırma yapan dal.

K

Kaliyoloji= kuşların yuvalarıyla ilgili çalışma alanı.

Kampanoloji= çan ve zil çalma sanatı ile ilgili çalışmalar.

Karakteroloji= karakter inceleyen çalışmalar.

Kardiyoloji= kalbi konu alan bilim dalı.

Karyoloji= hücre ile ilgili çalışmalar.

Karpoloji= tohum ve meyvelerin yapısı ile ilgili çalışmalar.

Kimatoloji= dalga ve dalga hareketleri araştırmaları.

Killoloji= insanların diğer insanları öldürmesini inceleyen çalışmalar. (Grossman teorisi)

Kinesiyoloji= insan anatomisi ile hareketleri inceleyen bilim dalı (tıbbın bir kolu).

Klimatoloji= iklim bilimi.

Koroloji= biyolojik veya diğer kavramların bulundukları yerlerle olan ilişkilerini inceler.

Kronoloji=çeşitli şeylerin zamanla olan ilişkisini veya zamanın kendisini araştıran bilim dalı.

Kodikoloji= kitap ve elyazması eserlerin hazırlanması ile ilgili çalışmalar (mürekkep, kağıt, parşömen, vs.).

Koleopteroloji= kınkanatlılarla ilgili çalışmalar.

Konkoloji= hayvan kabukları ve yumuşakçalarla ilgili çalışmalar.

Konyoloji= atmosferdeki tozu ve bu tozun bitki ve hayvanlar üzerindeki etkisini araştırır.

Kozmetoloji= kozmetik ve kullanımları ile ilgili alan.

Kozmoloji= evrenin kendisini veya bizlerin onun içindeki yerini araştıran bilim dalı.

Kranyoloji= kafatasının karakteristikleri ile ilgili çalışma alanı.

Krayoloji= çok düşük sıcaklıklarla ve ilgili alanlar üzerine yapılan çalışmalar.

Kremlinoloji= Sovyetler Birliği üzerine çalışmalar.

Kriminoloji= suç bilimi.

Kriptoloji= gizli iletilerin şifrelenmesi ve bu şifrelerin çözümlenmesi ile ilgili çalışmalar.

Kriptozooloji= efsanevi özellik taşıyan ya da taşımayan hayvanlar üzerine yapılan araştırmalar.

Ksiloloji= odun bilimi.

L

Limnoloji=göl bilimi.

Litoloji= kayaç bilimi.

Ludoloji= video oyunlarını inceler.

M

Malakoloji= yumuşakçaları inceler.

Mammaloji= memeli hayvanları inceler.

Metroloji= ölçüm bilimi.

Mikrobiyoloji= mikroorganizmaları inceler.

Mineraloji= mineral bilimi.

Müzikoloji= müzik bilimi.

Mikoloji= mantarları inceler.

Miyoloji= kas bilimi.

Mirmekoloji= karıncaları inceleyen bilim dalı.

Mitoloji= efsane bilimi.

O

Oşinografi= okyanus bilimi.

Odonatoloji= yusufçukları ve kızböceklerini inceleyen bilim dalı.

Odontoloji= diş bilimi.

Odyoloji= işitme ile ilgilenen tıp dalı.

Oenoloji= şarap bilimi.

Oksoloji= insanın büyümesini inceleyen tıp dalı.

Onkoloji= kanseri inceleyen bilim dalı.

Oneiroloji= rüyaları inceleyen bilim dalı.

Ontoloji= varlık bilimi.

Ooloji= yumurtaları inceleyen bilim dalı.

Oftalmoloji= göz bilimi.

Organoloji= müzikal enstrümanları (sadece organ adı verilen klavyeleri değil) inceleyen bilim dalı; alternatif olarak anatomik organları inceleyen bilim dalı.

Ornitoloji= kuşları inceleyen bilim dalı.

Orthopteroloji= çekirge ve cırcırböceklerini inceleyen bilim dalı.

Oroloji= dağlar ve dağların haritalanması alanında çalışan bilim dalı.

Osteoloji= kemik bilimi.

Otolaringoloji= kulak ve boğaz ile ilgilenen tıp dalı.

Otoloji= kulak bilimi.

Ototrinolaringoloji= kulak – burun – boğaz (KBB) ile ilgilenen tıp dalı.

P

Paleontoloji= fosil bilimi.

Parasitoloji= parazitleri inceler.

Patoloji= hastalıkları inceler.

Pedoloji (toprak)= toprak bilimi.

Pedogoji =çocuk bilimi

R

Radyoloji= genellikle iyonizasyon radyasyon ile uğraşan ışın bilimi

Refleksoloji= refleks ve refleks cevabını araştıran bilim.

Reoloji= akış bilimi.

Romatoloji= romatizmal hastalıkları inceleyen bilim.

Rinoloji= burun ve hastalıklarını inceleyen bilim.

S

Sismoloji= deprem bilimi.

Selenoloji= ay ile ilgilenen bilim dalı.

Sosyoloji= toplum bilimi.

Sosyobiyoloji= evrimin hayvan davranışları üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.

Sovyetoloji= komünist Sovyetler Birliği’ni inceleyen bilim dalı.

U

Üroloji= ürogenital sistemi inceleyen ve hastalıklarının tedavisi için çalışan bilim dalı.

Ufoloji= Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) olgusunu inceleyen bilim dalı.

V

Venereoloji= Cinsel hastalıkları inceler.

Veksilloloji= bayrak bilimi.

Viroloji= virüsleri inceler.

Volkanoloji= yanardağları inceler.

Z

Zooloji= hayvanları inceleyen bilim dalı.

Zymoloji= fermantasyon bilimi.