Aşkın Kuralları

Umumi Hükümler

Kural 1- Herkes aşık olabilir.

Kural 2- Hiç kimsenin aşkına mani olunamaz.Kural 3- İyiyi kötüyü ayıramayan kimse aşık olamaz. 

Kural 4- Aşık sevgilisini kendini sevmeye zorlayamaz.

Kural 5- Aşık olduğunu iddia eden kimse bunu ispata mecburdur. 

Kural 6- Aşkın karşılıklı olması şart değildir. 


İlan-ı Aşk

Kural 7- İlan-ı aşk, tek taraflı yönetilmesi gerekli bir irade beyanıdır. Bu ilan bir şekli mahsusa tabi değildir. 

Kural 8- İlan-ı aşk, yazılı şekilde olursa buna 'Aşk Mektubu' denir. 

Kural 9- İmzasız aşk mektupları hiçbir hüküm ifade etmez. Meğer ki muhtevası yazarının hüviyetini sevgiliye haber vere. 

Kural 10- Aşk ilan-ı sarih (belirgin) olabileceği gibi zımni (gizli) de olabilir. 

Kural 11- Aşk mektubunun yırtılarak mursile(gönderene) iadesi sarih bir ret veya yeni bir icaba davet mahiyetindedir. 

Kural 12- Sarih veya zimmen reddedilmemiş bir icaba mahiyetindedir. 


Aşk Birliği 

Kural 13- Tarafların karşılıklı olarak ilan-ı aşk etmeleriyle 'aşk akdi' doğar. 

Kural 14- Birliğin devamı ve sariyeti için sevgililer hüsnüniyetle her çareye başvurabilir. 

Kural 15- Bu Kurallerin uygulanmasında A.K'nın 2.madesi kıyasen tatbik edilir. 


Birliğin Sona Ermesi 

Kural 16- Taraflardan biri, diğerinin aşkını istismar ederse kusursuz taraf, birliği her zaman ve tek taraflı bir irade beyanı ile feshedebilir. 

Kural 17- Aşıklardan birinin ölümü, ihaneti, yeni bir aşk birliği kurması gibi hallerin her birinin vukuunda birlik kendiliğinden fesih olur. 

Kural 18- Taraflar karşılıklı olarak anlaşaraktan birliği feshedebilirler. 

Kural 19- Bir maşuk aynı zamanda bir kaç aşığı idare ediyorsa 'hüsnüniyet' iddiasında bulunamaz. 


Sona Ermenin Neticeleri

Kural 20- Birlik taraflardan birinin ölümü ile sona erirse, diğer taraf sevmekte devam edebilir. 

Kural 21- Bir tarafın ihaneti halinde, kusursuz taraf, örf ve adete göre dilediği müeyyideyi tatbik etmekte serbesttir. 

Kural 22- Bu kanunda, hakkında hüküm bulunmayan meselelerde örf ve adet, o dahi yoksa, Aşkın Kanunu'nun umumi hükümleri tatbik olunur.